Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

Spoločnosť Ford vynaložila maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti informácií uvedených na tejto lokalite. Spoločnosť Ford neustále hľadá spôsoby zlepšovania špecifikácií, dizajnu a výroby svojich vozidiel a vždy dochádza k určitým zmenám. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na vytvorenie aktuálnych produktov a špecifikácií, táto lokalita by sa nemala považovať za neomylnú príručku k výrobkom a službám spoločnosti Ford, ani neustanovuje ponuku na predaj žiadneho konkrétneho vozidla. Distribútori a predajcovia nie sú zástupcovia spoločnosti Ford a nemajú vôbec žiadnu právomoc zaviazať spoločnosť Ford žiadnym výslovným alebo vyplývajúcim záväzkom či zastúpením. Žiadna zmienka na tejto lokalite ohľadne rýchlosti alebo výkonu by sa nemala brať ako podnecovanie k nebezpečnému štýlu jazdy alebo k jazde prekračujúcej národné rýchlostné obmedzenia. Všetky hodnoty týkajúce sa spotreby paliva sú v súlade so smernicou 93/116/ES. Vypočítali sa pomocou rovnakého testovacieho cyklu, aký sa použil na oficiálnu klasifikáciu výfukových emisií. Nemôžu sa porovnávať s niekdajšími hodnotami pre jazdu stálou rýchlosťou/prevádzku v meste a zodpovedajú skôr skutočnej spotrebe paliva v reálnej prevádzke na cestách. Pri bežnom používaní sa skutočné hodnoty spotreby paliva môžu líšiť od hodnôt dosiahnutých prostredníctvom testovacieho postupu, a to v závislosti od štýlu jazdy, stavu vozovky, dopravnej situácie, poveternostných podmienok a stavu vozidla. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na autorizovaného predajcu spoločnosti Ford.

Príslušenstvo a funkcie:

Ak nie sú funkcie/prvky výbavy alebo príslušenstvo uvedené v štandardnej výbave, môžu byť doplnkom k štandardným špecifikáciám a sú dostupné len v prípade vyšších modelov alebo ako prvky výbavy/príslušenstvo dodávané na dodatočné náklady zákazníka.

Autorské práva

Všetky práva, vrátane autorského práva a práva na prístup do databáz, v súvislosti s touto webovou stránkou a jej obsahom, vlastní alebo licencuje spoločnosť Ford, alebo sa inak používajú spoločnosťou Ford na základe platného zákona alebo s povolením majiteľa autorského práva. Kopírovanie, reprodukcia, opätovné zverejňovanie, preberanie, šírenie, vysielanie alebo prenášanie akéhokoľvek textu, obrázkov, grafických prvkov, log, tlačidiel, ikon, obrázkov a ich častí, ako aj ich upravovanie, a akéhokoľvek základného zdrojového kódu a softvéru na akékoľvek komerčné alebo verejné účely, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ford alebo držiteľa autorských práv zakázané. Prispôsobovanie, pozmeňovanie alebo vytváranie akýchkoľvek materiálov alebo informácií na tejto lokalite, alebo ich využívanie na akékoľvek iné účely než osobné nekomerčné použitie, je zakázané. Súhlasíte s používaním tejto lokality len na zákonné účely. Spoločnosť Ford si vyhradzuje právo používať na vlastné účely akékoľvek materiály zaslané na túto lokalitu, vrátane textu a obrázkov, či už na tejto lokalite, alebo v akejkoľvek inej forme, vrátane propagačných účelov. Spoločnosť Ford si vyhradzuje právo sledovať príspevky zobrazené na tejto lokalite a upravovať ich alebo odstrániť.

Vylúčenie zodpovednosti

Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie na našej lokalite boli presné, úplné a aktuálne. Používaním tejto lokality súhlasíte s dodržiavaním Ustanovení a podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť v deň, keď prvý raz použijete túto lokalitu. Bez porušenia vašich zákonných práv vám poskytujeme túto lokalitu a všetky informácie, texty, názvy, fotografie, obrázky, logá, odkazy, ikony a ďalšie materiály (bez obmedzení) „TAK, AKO SÚ“ a formou „AKTUÁLNEJ DOSTUPNOSTI“, bez výslovnej alebo vyplývajúcej záruky či podpory. Predovšetkým neručíme za presnosť a úplnosť informácií poskytnutých na tejto lokalite, ani nezaručujeme, že používanie tejto lokality bude prebiehať bez prerušení a chýb, alebo že je táto lokalita a jej servery bez počítačových vírusov alebo chýb v programovom kóde. Spoločnosť Ford v žiadnom prípade žiadnej osobe neručí za žiadne škody alebo straty, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s použitím akýchkoľvek informácií obsiahnutých na našej lokalite alebo produktov na nej zobrazených, vrátane, bez akýchkoľvek obmedzení, nepriamych alebo následných škôd alebo akýchkoľvek škôd plynúcich z používania alebo straty používania, dát alebo ziskov, či už na základe zmluvnej zodpovednosti, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, plynúce z používania tejto lokality alebo s jej využívaním spojené. Bez ohľadu na ostatné informácie v týchto Ustanoveniach a podmienkach nebude spoločnosť Ford zodpovedná za nároky spojené s funkčnosťou alebo dostupnosťou tejto lokality.

Ochranné známky

Všetky názvy, obrázky a logá identifikujúce Ford sú zákonom chránené známky spoločnosti Ford. Všetky značky, produkty, služby a názvy spoločností tretích strán uvádzané na tejto lokalite sú ochrannými známkami, servisnými známkami a obchodnými názvami príslušných držiteľov. Spoločnosť Ford neudeľuje povolenie na ich používanie žiadnym osobám, s výnimkou držiteľov. Akékoľvek takéto použitie môže porušovať práva držiteľov.

Externé odkazy

Spoločnosť Ford nedeklaruje, nezaručuje, nepodporuje ani nenesie zodpovednosť za akékoľvek externé lokality, ktoré odkazujú na túto lokalitu alebo na ktoré sa odkazuje z tejto lokality. Akákoľvek externá lokalita, ktorú navštívite kliknutím na odkaz na našej lokalite, je mimo kontroly spoločnosti Ford a navštevujete ju výlučne na vlastné riziko.

Vylúčenie zodpovednosti v súvislosti so softvérom

Softvér prebratý z tejto lokality bol dôkladne skontrolovaný a testovaný vo všetkých fázach výroby, no ako v prípade každého nového softvéru vám napriek tomu odporúčame pred použitím skontrolovať softvér antivírusovým programom. Taktiež vám odporúčame, aby ste si pred použitím softvéru vytvorili aktuálnu zálohu pevného disku. Spoločnosť Ford nepreberá zodpovednosť za žiadne prerušenie, poškodenie a/alebo stratu dát vo vašom dátovom alebo počítačovom systéme, ku ktorým by mohlo dôjsť pri používaní softvéru. Pred inštaláciou akéhokoľvek softvéru do počítača zapojeného do siete sa najprv poraďte so správcom siete.

Súdna príslušnosť

Tieto Ustanovenia a podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu. Prípadné spory sa budú riešiť výhradne pred anglickými a waleskými súdmi. Ak sa niektoré z týchto ustanovení určí ako protiprávne, neplatné alebo inak nevynútiteľné z dôvodu právneho poriadku ľubovoľného štátu alebo krajiny, v ktorých má byť toto ustanovenie platné, bude z tejto doložky vyňaté a odstránené. Všetky ostatné Podmienky používania a Ustanovenia a podmienky zostanú plne platné a naďalej záväzné a vynútiteľné.

Spoločnosť Ford si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ktorékoľvek z týchto Ustanovení a podmienok zverejnením zmien online.

Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Ustanoveniami a podmienkami, musíte okamžite prestať používať túto webovú stránku.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® sú ochranné známky spočnosti Ford alebo jej pridružených spoločností.

Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických špecifikácií modelov a produktov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. Tento katalóg obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. *Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate cez ikonu "Záruka" pri každom zobrazenom produkte alebo od Vášho predajcu Ford. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPhone/iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov.